Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Informacja dla autorów

Redakcja „Historia Academica. Studia i Materiały” zwraca się do wszystkich osób chcących publikować na łamach naszego pisma o zastosowanie się do następujących zasad redakcyjnych.

 

Wszystkie teksty należy przesyłać na adres redakcji (Towarzystwo Tradycji Akademickiej, ul. Białobrzeska 34 m. 140, 02-341 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (korporant@korporant.pl)

 

Tekst powinien być złożony w formacie Word dla Windows  (każda wersja powyżej 95). Wielkość czcionki tekstu – 12; wielkość czcionki przypisu – 10; odstęp między wierszami półtora; marginesy standardowe – 2,5 cm; strony nienumerowane; w lewym, górnym rogu imię i nazwisko autora oraz miasto, w którym mieszka; ponumerowane przypisy umieszczone poniżej każdej stron tekstu.

 

Teksty źródłowe (np. dokumenty, relacje, wspomnienia) powinny być opracowane i zaopatrzone w niezbędne numeryczne przypisy wyjaśniające (np. krótkie biogramy występujących w dokumencie osób) oraz oznaczone kolejną literą alfabetu przypisy bibliograficzne (np. rejestracja odręcznych dopisków).

 

Nazwy archiwów zapisujemy najpierw pełną nazwą z podaniem stosowanego później skrótu, np. Instytut Polski i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie – IPMS; Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego – AUW; Centralne Archiwum Wojskowe – CAW. Podobnie zapisujemy zespoły archiwalne np. Spuścizna Zygmunta Kuczyńskiego – Sp. Z. Kuczyńskiego

 

Odnośniki źródłowe w przypisach zapisujemy według następującej kolejności: archiwum (np. AAN), zespół (np. MSZ), sygnatura (np. 233), numer teczki (np. t.4), numer karty (np.k.2) nazwa dokumentu. W przypadku archiwów zagranicznych można zachować nomenklaturę danego archiwum

 

W przypisach stosujemy standardowe zapisy dla druków zwartych np. A. Janicki, Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862-1918, t. 1, Gdańsk 2005, s. 78; dla artykułów prasowych: Marszałek wśród korporantów, „Słowo”, nr 130 (4336) z 12 maja 1936, s. 6; Dla artykułów publikowanych w pismach naukowych: M. Wawrykowa, Wrocławski Związek Studentów „Polonia” i „Bractwo Burszów Polskich” w Krakowie w latach 1819-1821, „Małopolskie Studia Historyczne”, 1966, z. 1/2 (32/33) s. 3-24.

 

W tekstach stosujemy powszechnie używane skróty (np. itd., itp., rkps, mps, r.). W zapisie dat stosujemy słowne nazwy miesięcy (np. 8 kwietnia 1921 r.). Wyjątek stanowią cytowane źródła, które mogą zawierać inne zapisy dat (np. 8 IV 1921 rok lub 8. IV.21 r.)

 

Krótkie myślniki (dywizy) stosujemy np. przy zapisie dwuczłonowych nazwisk (Korybutt-Daszkiewicz). W pozostałych wypadkach używamy długich myślników (półpauz).

 

Biogramy zamieszczane w przypisach powinny być krótkie i zawierać roczne daty krańcowe życia lub przynajmniej rok urodzenia, chyba, że nie jest to możliwe do ustalenia.: np. Maurycy Chorzewski (1862-1944) absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Ryskiej, profesor i prorektor Szkoły Głównej Handlowej, działacz towarzystw technicznych, zginął od wybuchu bomby w czasie Powstania Warszawskiego. Członek Korporacji Welecja.

 

Cytaty zapisujemy kursywą, np. zostanie ten manuskrypt drogocenną dla familii pamiątką

 

Teksty niespełniające norm nie będą kwalifikowane do druku